Новини

В сила е ново правило към глава V — точ. 19-1 на СОЛАС

През 2008 г. влязоха в сила новите изисквания на Конвенцията СОЛАС, относно монтиране на корабите на Апаратура за далечна идентификация, контрол и следене на местоположението на корабите (Long Range Identification and Tracking, LRIT).

В съответствие с новите правила на СОЛАС, на страните-участнички в проекта бе предоставена една година за разработването и тестването на системите LRIT, а корабопритежателите в рамките на година е необходимо да решат въпроса за обзавеждане на корабите със съответната апаратура или да повишат нивото на съществуващите системи за предаване на информация LRIT.

Съгласно новите изисквания на Глава V на СОЛАС, обзавеждането LRIT е задължително за кораби, извършващи международни рейсове: пасажерски, товарни, а също и високоскоростни, с брутна вместимост от 300 t и нагоре, както и подвижните сондажни платформи.

LRIT architecture

Корабите, построени след 31 декември 2008 г., трябва да са обзаведени с апаратура, която предава в автоматичен режим информация за кораба, неговите координати, дата и време на обсервацията.

Корабите, построени до 31 декември 2008 г., извършващи рейсове в морски райони A1, A2, A3 и A4, трябва да са обзаведени с такава апаратура не по-късно от първото освидетелстване на радиооборудването след 1 юли 2009 г. (или в срокове, споменати по-горе, при извършване на рейсове в райони A2 и A3). Корабите, работещи в границите на морския район A1 и обзаведени с апаратура AIS, не са длъжни да имат обзавеждане LRIT.

Системите за далечна идентификация и контрол на местоположението на корабите LRIT трябва да приемат данни от корабите от 30 декември 2008 г.

Източник: IMO