Курс по корабоводене

Програма
за провеждане на курс по „Корабоводене“

Kурс по oснови на корабоводенето - съдържание

Предмет

Курсът е предназначен за специализирана подготовка по корабоводене за дипломирани студенти и специалисти, на които предстои да проведат своя стаж на кораб от гражданското корабоплаване или да се явят на изпит пред Морска Администрация за сертифициране като щурман III или II степен.

Цел на курса

Завършилите курса придобиват знания и умения за провеждане на стажа (изпълнение на изискванията според дневника за отчитане на стажа и попълване на отчетните документи) или за сертфициране пред Морска Администрация.

Входни стандарти

В курса могат да участват студенти или специалисти, преминали курса на обучение по специалните дисциплини по „Корабоводене“, на които предстои да проведат стаж по корабите от гражданското корабоплаване или да се явяват на изпит пред Морска Администрация за сертифициране като щурман III или II степен.

Изисквания към преподавателите

Всяка група се води от квалифициран преподавател, който познава добре корабите и особеностите на корабните условия. Практическите занятия се провеждат в специализиран кабинет — тренажор.

Технически средства за обучение

За лекционните и теоретичните занятия е обзаведен кабинет с бяла дъска, мултимедия и компютърен клас. Практическите занятия се провеждат на тренажорна основа.

УЧЕБЕН ПЛАН
за провеждане на обучение в курс по „Корабоводене“
Тема Лекции Практическо
занятие
Всичко
Всичко 36 24 60
1. Метеорология 3 1 4
2. Навигация I част 6 4 10
3. Навигация II часта 6 4 10
4. Навигация III част 6 4 10
5. Технически средства за корабоводене 6 2 8
6. Теория на маневрирането 5 3 8
7. Астронавигация 4 6 10

Цена

Таксата за един  курсист е 100 €.

Допълнително (срещу заплащане), се предлага литература в електронен вид по корабоводене, технически средства по корабоводене, хидрометеорология и астронавигация.